Rozprawka

argument 2  

argument 1 

słownictwo  

SŁOWNICTWO

wprowadzające:

stoję na stanowisku, że; w mojej opinii należy opowiedzieć się za stwierdzeniem;  twierdzę, że ; uważam, że; nie waham się stanąć po stronie przekonania, że; uważam, że słuszne jest twierdzenie, że…

 

zapewniające spójność wypowiedzi:

poza tym, natomiast, chociaż, pomimo, dlatego, ponieważ, zatem, w dodatku, w gruncie rzeczy…

 

porządkujące argumentację:

warto zacząć od, należy zacząć od; po pierwsze, po drugie; na początku, z kolei; nie można też pominąć;  natomiast; wszyscy zapewne zgodzą się, że...; wszyscy wiedzą, że…; jest jasne, że…; warto jeszcze dodać; na koniec chcę podkreślić, zauważyć, poruszyć jeszcze jedną kwestię; nie można zapomnieć, że...; przejdę teraz do...; należy też dostrzec, powiedzieć;, nie sposób nie zauważyć…

 

wyrażające opinie piszącego:

sądzę, uważam, według mnie, myślę, w mojej opinii, jestem przekonany, nie mam wątpliwości, nie wątpię, przypuszczam, niektórzy mówią, że..., ja jednak

 

podsumowujące:

w związku z powyższym, potwierdzam; na podstawie przedstawionych argumentów stwierdzam; przytoczone argumenty potwierdzają stanowisko zaprezentowane we wstępie; przedstawione argumenty z pewnością potwierdzają;  zgadzam się ze stwierdzeniem…

 

służące do przytaczania słów:

powołam się na słowa, przytoczę słowa; najlepiej ilustrują to słowa, świadczą o tym słowa; oto, co na ten temat mówi…

Bank  przydatnych  słów

 

                 Część wstępna

:

  • A. postawienie tezy (stwierdzenia) prezentującej stanowisko w konkretnej sprawie, nawiązanie do tematu, np. Każdy Polak powinien dbać o poprawność i kulturę swoich wypowiedzi  lub  Świat pozbawiony książek byłby uboższy.

LUB

  • B. sformułowanie hipotezy (pytania, problemu), jeśli nie zajmujemy od razu stanowiska, chcemy dopiero rozstrzygnąć jakąś kwestię, nie jesteśmy pewni, jak rozstrzygnąć jakiś problem, szukamy odpowiedzi, np. Czy świat bez książek byłby uboższy?

 

                 Część argumentacyjna

 

  • A. przedstawienie argumentów przemawiających za postawioną tezą lub przeciw, każdy argument powinien być poparty przykładami  – fakty, opinie, przekonania ogółu, stanowisko znanych, cenionych w konkretnych dziedzinach specjalistów, wypowiedzi autorytetów, przykłady bohaterów literackich

LUB

  • B. przedstawienie argumentów za i przeciw, jeśli rozstrzygamy, sprawdzamy, bo zaczęliśmy od hipotezy; argumenty jak w poprzednim wypadku, muszą być poparte przykładami

 

                 Część podsumowująca rozważania

 

  • A. potwierdzenie tezy – przedstawione argumenty świadczą o słuszności twierdzenia zawartego we wstępie

LUB

  • B. sformułowanie tezy na podstawie zebranych argumentów – zebrane argumenty i przykłady skłaniają nas do zajęcia jakiegoś stanowiska, rozstrzygnięcia problemu, odpowiedzi na pytanie z części wstępnej; zdarza się też, że trudno jednoznacznie rozstrzygnąć problem, odpowiedzieć na pytanie, bo argumenty za są równie mocne, jak te przeciw

 

 

strona główna

Rozważania na określony temat starające się udowodnić jakieś stwierdzenie (tezę) lub odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie (hipotezę) i sformułować twierdzenie na bazie zgromadzonych argumentów.